Forældre

MST er specifikt udviklet til at håndtere unge, der er i alvorlige vanskeligheder på grund af problemadfærd.

En MST behandling kan hjælpe med at minimere eller helt fjerne disse adfærdsvanskeligheder, og dette kan se ved at:

  • Den unge begår ikke længere kriminalitet
  • Den unges voldelige adfærd ophører
  • Den unges forbrug af hash og stoffer stopper
  • Den unges præstationer i skole/på arbejde er styrket
  • Den unges kontakt med negative sociale miljøer mindskes
  • Den unges deltagelse i positive fritidsinteresser forøges
  • Familien genfinder sammenhold og omsorg for hinanden
  • Familien oplever selv at være i stand til at løse konflikter
  • Familiens og særligt den unges relationer til omgivelserne er styrket i konstruktiv retning
  • Forældre oplever at blive styrket i deres opdragelsespraksis

Teenageårene er en særlig sårbar periode. Den er præget af det paradoks, at den unge på den ene side frigør sig fra forældrene gennem større selvstændighed og selvbevidsthed om hvem de er og hvad de vil. Samtidig er del af denne udvikling at have brug for omsorg, tydelige regler, anerkendelse og vejledning fra netop forældrene, som den unge så ihærdigt forsøger at løsrive sig fra.

For en del unge er teenageårene præget af problemer med skoletræthed, pjækkeri, misbrug af alkohol og stoffer, ”dårlige” kammerater, kriminalitet og aggressiv adfærd. Der skal i disse år træffes en række valg omkring uddannelse og arbejde, og her kan den unges problemadfærd få alvorlige konsekvenser for resten af den unges liv.

Vi arbejder derfor ud fra antagelsen om, at forældrene er de vigtigste personer i et ungt menneskes liv. Vores behandling fokuserer med det som udgangspunkt på at klæde forældre på til at kunne hjælpe deres barn med at forandre problemadfærd og (gen)skabe sammenhold, varme og omsorg i familien.